Historie

Přehled nejvýznamnějších událostí dějin kaple:

jaro 1903
kohoutovický obecní výbor v čele se starostou Janem Plškem se souhlasem žebětínského faráře Mořice Maršíka rozhodl postavit v Kohoutovicích kapli

1903
stavba kaple byla zadána staviteli Tomáši Němečkovi ze Žabovřesk

1904
stavba kaple byla dokončena, ovšem bez oltáře, obrazů a vnitřního vybavení

1904–1908
konaly se finanční sbírky na nákup oltáře a vnitřního vybavení kaple

1907
do kaple byl dodán oltář Sv. rodiny od brněnského řezbáře Josefa Petráně

1908
na věž kaple byl zavěšen z kohoutovické zvoničky zvon pocházející z roku 1705

neděle 4. října 1908
farář Mořic Maršík vysvětil kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích, současně byl také posvěcen dřevěný kříž před vchodem do kaple

1910
před kaplí Sv. rodiny byl postaven 4 m vysoký dřevěný kříž

17. srpna 1916
v důsledku 1. světové války byl kohoutovický zvon zabaven a odvezen

1919
po válce byl vysvěcen a zavěšen na věž kaple nový zvon

podzim 1927
pro umístění harmonia byl dodatečně v kapli postaven kůr

5. května 1947
farní úřad v Žebětíně vyzval věřící, aby opravili kapli Sv. rodiny, která byla v průběhu 2. světové války poškozena

10. prosince 1947
do kaple Sv. rodiny bylo zapojeno elektrické osvětlení

11. prosince 1947
v kapli Sv. rodiny byla sloužena první mše svatá při elektrickém osvětlení

3. října 1948
založena Kostelní jednota pro udržování a rozšiřování římsko-katolické kaple pod ochranou Sv. rodiny v Brně-Kohoutovicích

11. listopadu 1949
výbor Kostelní jednoty schválil výměnu dřevěného kříže před kaplí za kříž mramorový

červenec 1950
před kaplí Sv. rodiny byl odstraněn původní dřevěný kříž, byl nahrazen novým křížem z mramoru

23. července 1950
po mši svaté byl nový kříž posvěcen farářem Hubertem Fojtíkem

18. prosince 1951
Ústřední národní výbor v Brně vzal na vědomí, že Kostelní jednota pro udržování a rozšiřování římsko-katolické kaple pod ochranou Sv. rodiny v Brně-Kohoutovicích byla rozpuštěna

jaro 1958
v rámci příprav na oslavy 50. výročí posvěcení kaple byla kaple nově omítnuta, pan Josef Gabriel opravil elektrické osvětlení v kapli, pan František Daler provedl nátěry oken a dveří kaple

5. října 1958
žebětínský děkan a farář Hubert Fojtík sloužil slavnou mši svatou k příležitosti 50. výročí posvěcení kaple

15. července 1967
při opravách kaple byly v kopuli věže kaple nalezeny zakládací listiny kaple

léto 1967
v rámci oprav kaple byla odstraněna původní břidlicová střešní krytina a nahrazena pálenými taškami, byly vyměněny okapy a veškeré oplechování, břidlicová krytina věže byla nahrazena pozinkovaným plechem a věž byla opatřena hromosvodem

9. května 1969
kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích navštívil brněnský biskup ThDr. Karel Skoupý, kterého v kapli oficiálně přivítali pan Jan Bartoš a pan František Daler

5. července 1971
novokněz P. Ladislav Peloušek ze Žebětína sloužil svou první mši svatou v kapli

květen 1973
na zvon ve věži kaple byl připojen elektrický ovladač zvonění

červenec 1979
během prázdnin byla brigádnicky provedena oprava fasády kaple, nátěry okapů a věže kaple

31. října 1983
zemřel ve věku 76 let žebětínský a kohoutovický farář pan děkan Hubert Fojtík, který působil v naší farnosti 39 roků

listopad 1983
novým farářem naší farnosti byl ustanoven O. Jiří Čekal

duben 1988
byly zahájeny práce na rekonstrukci a rozšíření kaple o boční přístavbu, stavební práce probíhaly 16 měsíců, bylo odpracováno celkem 6500 brigádnických hodin, kaple byla opravena a přistavěna do dnešní podoby

1989
z kaple byl odstraněn starý oltář, z něhož zůstalo zachováno pouze sousoší Svaté rodiny, které bylo přemístěno do čela přístavby, do čela presbytáře byl zavěšen kříž a instalována socha Panny Marie Lurdské z farního kostela v Žebětíně

9. července 1990
novokněz P. Dan Žůrek sloužil svou první mši svatou v kapli

listopad 1994
farní úřad Brno-Žebětín zakoupil na ulici Bašného rodinný domek - Domek Svaté rodiny, o jehož koupi se zasloužili velkými finančními příspěvky farníci z Kohoutovic a ze Žebětína

30. ledna 1998
v kapli byly instalovány nové obrazy křížové cesty

8. listopadu 1998
novokněz P. Ondřej Matula sloužil svou první mši svatou v kapli

27. září 2000
kapli navštívil brněnský biskup Vojtěch Cikrle, vysvětil nový obětní stůl a přístavbu kaple a sloužil v kapli mši svatou

5. května 2002
novokněz P. Petr Matula sloužil svou první mši svatou v kapli

13. října 2002
brněnský děkan P. Václav Slouk slavnostně požehnal nový zvon Maria

jaro 2004
v kapli se konala sbírka na nové varhany

29. září 2004
na kůr kaple byly instalovány nové digitální varhany

červen 2005
byla realizována oprava schodů do kaple

2008
byl opraven Domek Svaté rodiny, vymalována kaple, opraven chodník před kaplí

září 2008
byly uspořádány oslavy ke 100. výročí posvěcení kaple

2017
generální oprava střechy kaple, výměna nové střešní krytiny včetně hromosvodů, provedena též generální oprava věže včetně upevnění horní části věže speciálním konstrukčním ocelovým systémem

 

                                                                                           Zpracoval PhDr. Petr Hruška MBA
 
 

Oslavy 100. výročí posvěcení kaple Svaté rodiny v Kohoutovicích

V sobotu 13. září 2008 ve 14.00 hodin byla před kohoutovickou kaplí sloužena slavnostní mše svatá, na kterou byli pozváni všichni kněží, kteří zde působili, i všichni kněží a řádové sestry, kteří z této farnosti pocházejí. Hlavním celebrantem byl P. Martin Holík, bývalý kohoutovický farář, nynější ředitel Radia Proglas.

Kaple Svaté rodiny byla vystavěna v letech 1903-1904 na horním konci obce a vysvěcena byla 4. října 1908. Tehdejší Kohoutovice čítaly pouhých 365 obyvatel. Od té doby kaple prošla řadou rekonstrukcí včetně rozšíření přístavbou v roce 1988.

Kratičký výňatek z kostelní kroniky o vysvěcení kaple v roce 1908:

 
Kaple Svaté rodiny v Kohoutovicích roku 1908
 
---------------------------------------------------

Kněží sloužící v naší farnosti

1908 - 1914 P. Mořic Maršík

1914 - 1934 P. Josef Pilař

1934 - 1944 P. Alois Kotulán

1944 - 1983 P. Hubert Fojtík

1983 - 1993 P. Jiří Čekal

1993 - 1995 P. Martin Holík

1995 - 2006 P. Radomil Kaláb, výpomocný kaplan P. Luboš Pavlů

2006 - 2015 P. Pavel Haluza

2015 - dosud P. Jiří Bůžek